Vitajte na stránke brezolupy.wbl.sk v sekcii Správne poplatky

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

SPRÁVNE POPLATKY PLATNÉ OD 1.10.2012
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Názov položky
Suma eur
Položka 2 - 19 Za osvedčenie podpisu, za každý podpis.  1,50
Za osvedčenie jednej strany fotokópie listiny v slovenskom jazyku, za každú stranu (nie list).
1,50
Za osvedčenie jednej stany fotokópie listiny v českom jazyku, za každú stranu (nie list).
3,00
Za vyhotovenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, za každý jeden list.
5,00
Za vybavenie odpisu a výpisu z registra trestov.
1,50
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky.
16,50
Za uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky.
16,50
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby.
16,50
Za povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti.
66,00
Za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami.
33,00
Za uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom.
66,00
Za uzavretie manželstva medzi cudzincami.
165,50
Za uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
199,00
Za zmenu hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska.
3,00
Za zmenu priezviska maloletých detí.
33,00
Za zmenu mena alebo priezviska v ostatných prípadoch
100,00
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.
1,50
Vyššie overenie verejných listín (APOSTILLE) na použitie v zahraničí.
10,00
Za osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a každý podpis.
5,00
Za legalizáciu verejných listín na použitie v zahraničí.
10,00
Za vydanie Osvedčenia o štátnom občianstve SR.
10,00
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Názov položky
Suma eur
Položka38 Vydanie rybárskeho lístka - týždenný
1,50
Vydanie rybárskeho lístka - mesačný
3,00
Vydanie rybárskeho lístka - ročný
7,00
Vydanie rybárskeho lístka - trojročný
17,00
STAVEBNÁ SPRÁVA
Názov položky
Suma
eur
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití
územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre fyzickú osobu
6,50
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití
územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia pre právnickú osobu
100,00
Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby 20,00
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 600 m3 vrátane
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru
33,00
20,00
2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru
750,00
250,00
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,rekreačné domy a
záhradkárske chaty) s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie
do 200 m3 vrátane
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného priestoru
23,00
20,00
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
1. rodinný dom
2. bytový dom
3. stavba na individuálnu rekreáciu
100,00
750,00
100,00
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na
existujúcu verejnú rozvodnú sieť
30,00
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami 30,00
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením
20,00
g) na líniové stavby a zmeny týchto stavieb pred dokončením za každých
začatých 100 m
10,00
h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové
domy a stavby na individuálnu rekreáciu (podzemné objekty napr. studne, malé
čistiarne odpadových vôd a pod.) pre právnickú osobu
50,00
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny
stavieb pred dokončením s obostavaným priestorom podľa projektovej
dokumentácie do 3000 m3 vrátane
a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru
1000,00
300,00
j) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie
50,00
Položka 60a
a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu 100,00
b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre právnickú osobu 30,00
c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie
vybraných telekomunikačných zariadení
10,00
d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a
výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia
80,00
e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby
10,00
f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
30,00
Položka 61 Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60
Položka 62 a) Žiadosť o povolenie 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60 2. na odstránenie stavby, za každú stavbu, ktorej odstránenie je povolené - pre fyzickú osobu - právnicku osobu 3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha - do 15 m2 vrátane - od 15 m2 do 40 m2 vrátane - nad 40 m2 4. terénnych úprav
30,00 16,50 200,00 60,00 200,00 430,00 16,50
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
100,00
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia
20,00
Položka 62a Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na
a) stavby na bývanie 1. na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane - pre fyzickú osobu - pre právnickú osobu - a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú a právnickú osobu 2. na stavbu bytového domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane - a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru
16,50 50,00 10,00 400,00 100,00
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty), 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane 2. ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane 3. ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane
23,00 33,00 66,00
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu , 1. rodinný dom 2. bytový dom 3. stavba na individuálnu rekreáciu
50,00 400,00 50,00
d) na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť
15,00
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami
15,00
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)
15,00
g) na líniové stavby za každých začatých 100 m
10,00
h) ostatné inžinierske stavby s doplnkovou funkciou pre rodinné domy, bytové domy a stavby na individuálnu rekreáciu (napr. studne, malé čistiarne odpadových vôd) pre právnickú osobu
30,00
i) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 3000 m3 vrátane - a za každých ďalších začatých 1000 m3 obostavaného priestoru
500,00 150,00
FINANČNÁ SPRÁVA
Názov položky
Suma eur
Položka 140 písm a) bod 3. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier - výherné prístroje, za každý výherný prístroj
1500,00
Položka 142 písm a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
6,50
Položka 142 písm b)
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka
1,50
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Názov položky
Suma eur
Položka 160 1. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov) fyzická osoba
10,00
2. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona (zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov; výrub stromov). Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou
100,00

Pre prehľadnejší úpravu sekcie ide obsah rozdeliť do textových "blokov". Bloky sa dajú ľubovoľne vytvárať, presúvať a mazať. Ich úpravu zahájite dvojitým kliknutím tlačítka myši. Textový editor sa vždy spustí iba pre vybraný blok. Ako editor pracuje nájdete vo videoukážke.

Základné tipy:

 • Používajte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový riadok.
 • Obrázok je najprv treba nahrať na server cez Vložiť obrázok a Správcu súborov.
 • Obsah z Wordu vždy prenášajte cez Vložiť z Wordu.
 • NEpoužívajte medzerník pre zarovnávanie objektov.
Listovanie umožňuje dynamicky zobrazovať a skrývať obsahy vybraných blokov:
 • Stlačte tlačítko listovanie.
 • U blokov, ktoré majú byť skryté, vyplňte novo zobrazené textové pole.
 • Všetky bloky s vyplneným listovaním budú na stránkach skryté, okrem prvého v poradí.
 • Tlačítko pridať odkazy vytvrí nový blok so zástupcom, ktorý bude na stránkach nahradený odkazmi. Tieto odkazy budú shodné s vyplnenými nadpismi u listovaní a budú prepínať príslušné bloky.
 • Zo všetkých blokov, ktoré majú vyplnené listovanie, bude zobrazený vždy len jeden. Bloky, ktoré nemajú vyplnené listovanie vôbec, budú zobrazené vždy.
 • Ak chcete skrývať aj prvý blok listovania, vytvorte na jeho miesto nový prázdný blok a použite pre jeho nadpis výraz: %empty%
 • Ak chcete pri prepnutí bloku rolovať okno na hornú časť bloku, tak pridajte za text bloku výraz: %top% (napr. Dovolenka%top%)
TOPlist