Vitajte na stránke brezolupy.wbl.sk v sekcii Výrub stromov

Úpravu tohto bloku zahájite dvojklikom...

Obec BREZOLUPY

957 01 Brezolupy č. 63

Rímskokatolícka cirkev

farnosť Vysočany

 

 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Brezolupy

23/2015 Ing. Hrúzová 30.1.2015

 

 

 

Vec: Oznámenie o začatí nového konania podľa § 18 správneho poriadku

zák. č. 71/1967 Zb. vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania.

 

Obec Brezolupy ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na základe zrušenia rozhodnutia Obce Brezolupy Sp. zn.: 242/2014zo dňa 16. 10. 2014 vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemku parc. č. 26 v k. ú. Brezolupy vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi farnosť Vysočany, Vysočany č. 66 956 35, kedy Obec Brezolupy od Okresného úradu Bánovce nad Bebravou odbor starostlivosti o životné prostredie Nám. Ľ. Štúra 7/7 v Bánovciach nad Bebravou prijalo rozhodnutie o odvolaní OU-BN-OSZP-2015/0000647-004 zo dňa 23.januára 2015,

 

oznamuje začatie nového správneho konania

 

podľa § 18 správneho poriadku zák. č. 71/1967 Zb. účastníkom konania a dotknutým subjektom a súčasne nariaďuje v zmysle § 21 správneho poriadku ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

 

                                dňa 10.februára 2015 /utorok/ o 10 00 hod.

 

so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade v Brezolupoch.

V prípade, ak sa účastník konania nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

Zverejnené na www stránke : 30.1.2015

 

 

 

 

Ing. Hrúzová Jarmila

starostka Obce Brezolupy

 

Telefón E. mail

00421-038/7660233 ocubrezolupy@gmail.com

Webové sídlo: Mobil:

www.obecbrezolupy.sk 0904198545


TOPlist